1. Informacje ogólne
A) Akademia Profesjonalnego Brafittingu (zwana dalej Akademią) to innowacyjny cykl szkoleń przeznaczony dla kobiet. Celem kursu jest przygotowanie kursantek do prowadzenia profesjonalnego sklepu z bielizną, oferującego usługę brafittingu. Podczas szkolenia, kursantki zdobędą rzetelną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu doboru biustonosza i dziedzin pokrewnych.
B) Zajęcia prowadzone są przez doświadczone brafitterki, a także psychologa, fizjoterapeutę oraz specjalistę od laktacji.

2. Program kursu
a) W ramach kursu odbędzie się 7 zjazdów weekendowych (sobota i niedziela). Podczas ostatniego zjazdu odbywa się dwuczęściowy egzamin, który ma na celu sprawdzenie przygotowania teoretycznego kursantek, a także umiejętności praktycznych. W toku kursu uczestniczki nabędą wiedzę na temat:
– doboru biustonosza codziennego,
– doboru biustonosza ciążowego, do karmienia oraz dla kobiet po mastektomii,
– podstaw anatomii biustu,
– dostępnych krojów biustonosza,
– wiodących marek bielizny oraz polecanych modeli,
– podstaw prowadzenia sklepu,
– psychologicznych aspektów z klientem.
b) Na zakończenie kursu uczestniczki otrzymają certyfikaty, jako potwierdzenie uczestnictwa.

3. Warunki uczestnictwa
W szkoleniu w ramach Akademii może wziąć udział każda kobieta spełniająca następujące warunki:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną na adres: akademiabrafittingu@gmail.com.
b) zawarcie w wiadomości zgłoszeniowej następujących informacji: imię, nazwisko, adres zameldowania, data i miejsce urodzenia, telefon kontaktowy, mail kontaktowy, nr dowodu osobistego, wybrane miasto odbycia kursu
c) dokonanie płatności za szkolenie w wyznaczonym terminie,
d) złożenie wymaganych dokumentów drogą pocztową w wyznaczonym terminie.

4. Koszty i płatności
a) O pierwszeństwie przyjęcia kandydatów na listę uczestników kursu decyduje data wpływu opłaty za szkolenie na rachunek Akademii
b) W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Akademii lub w przypadku nie utworzenia grupy w wybranym przez kandydata mieście, Akademia zwraca opłatę rezerwacyjną, jednak wyłącznie wtedy, jeśli edycja kursu nie rozpoczęła się i jeśli na miejsce uczestnika rezygnującego znajdzie się inna osoba.
c) W przypadku nie spełniania powyższych wymogów, opłata rezerwacyjna przepada.
d) Koszty uczestnictwa, podróży oraz zakwaterowania w miejscu kursu pokrywa uczestnik bądź płatnik.

5. Obowiązki uczestnika
a) Każdy uczestnik Akademii jest zobowiązany do obecności na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych. Obecność na zajęciach jest jednym z warunków zaliczenia kursu. Powtarzające się nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników bez prawa do zwrotu kosztów kursu.
b) Każdy uczestnik ma obowiązek wykonywania powierzonych mu zadań podczas zajęć teoretycznych i praktycznych oraz w ramach pracy domowej. Aktywność na zajęciach ma wpływ na ocenę końcową.
c) Każdy uczestnik Akademii jest zobowiązany do regularnego odbierania powiadomień od Akademii wysyłanych drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
d) W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego, uczestnik nie otrzymuje certyfikatu ukończenia kursu. Uczestnik ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym przez organizatora terminie, po uiszczeniu opłaty w wysokości 250 zł brutto. W przypadku nieobecności na egzaminie końcowym, Uczestnik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność oraz podać jej przyczynę w terminie do 7 dni od dnia egzaminu. W przeciwnym razie postępuje się jak w przypadku nie zdania przez Uczestnika egzaminu.
e) Uczestnikom zabrania się spożywania podczas zajęć napojów alkoholowych oraz środków odurzających. Każdy uczestnik, który pojawi się na zajęciach w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających, zostanie skreślony z listy kursantów bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów kursu.
f) Przed rozpoczęciem zajęć, uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem pracowni oraz zasadami użycia materiałów szkoleniowych.
g) Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowania jego warunków oraz stosowania się do jego zasad.

6. Postanowienia końcowe
a) Akademia ma prawo do odwołania kursu lub wprowadzenia modyfikacji w harmonogramie zajęć, jeśli potrzeba ta wynika z przyczyn niezależnych od Akademii. W tym przypadku uczestnikom przysługuje zwrot opłaty za każdą nieodbytą godzinę lekcyjną zajęć (kwota zgodna z zapisem umowy).
b) Akademia jest zobowiązania do informowania Uczestnika drogą elektroniczną o ewentualnych istotnych zmianach dotyczących miejsca bądź czasu rozpoczęcia zajęć, lub zmian w terminarzu zajęć.
c) Akademia ma prawo w szczególnych przypadkach lub na prośbę Uczestnika/-ów wyrazić zgodę na wyznaczenie innego terminu egzaminu końcowego.
d) Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie wszelkich materiałów szkoleniowych, zadań, arkuszy jest zabronione na mocy praw autorskich. W szczególności dotyczy to przekazywania materiałów podmiotom konkurencyjnym do Akademii. Naruszenie tego punktu regulaminu skutkuje natychmiastowym skreśleniem z listy Uczestników kursu oraz odpowiedzialnością cywilną z tytułu szkody poniesionej przez Akademię.
e) Akademia nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie Uczestników oraz za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania kursu.
f) Akademia zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu.
g) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25. czerwca 2013 r.